Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: februari 2022


Skin Resolution
Meijersweg 17
75513 AX Hengelo
Nederland

Telefoonnummer: 06 26417470

E-mailadres:
info@skinresolution.nl 

KVK-nummer: 9618577
Btw-identificatienummer: NL002249971B54

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden op grond van art. 6:231 sub a BW;
 • Skin Resolution: tevens de ondernemer, Schoonheidssalon en webshop Skin Resolution te Hengelo, Overijssel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 69618577, tevens de gebruiker van de algemene voorwaarden op grond van art. 6:231 BW;
 • Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst, al dan niet, op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die wordt gesloten zonder dat ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samen gekomen. De overeenkomst wordt gesloten door middel van gebruik van een technologisch middel (internet, via webshop). 
 • Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Schriftelijk: communicatie per brief, per e-mail, per fax, per sms, per Whatsapp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld; 
 • Dagen: kalenderdagen.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Skin Resolution en  de consument. Dat wil zeggen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elk aanbod van Skin Resolution en op iedere tussen Skin Resolution en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Skin Resolution. Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar toezenden.

  • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Skin Resolution behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  • De geldigheid van deze algemene voorwaarden blijft bestaan na beëindiging van een overeenkomst. 
  • Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Aanbod

  • Het aanbod van Skin Resolution is vrijblijvend. Skin Resolution is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen en aan te passen;
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Skin Resolution gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten;
  • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Skin Resolution kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
  • Indien een aanbod een aanbieding betreft en daarmee een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
  • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

4. Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt;

  • Skin Resolution zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten;
  • In het kader van wet koop op afstand zal Skin Resolution bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren;
  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding;
  • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Skin Resolution zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Skin Resolution;
  • De consument is zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens door te geven bij een bestelling. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Skin Resolution is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten of het verkeerd bezorgen van bestellingen, wanneer de consument een verkeerd adres doorgeeft bij een bestelling. 

 5. De overeenkomst

  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Skin Resolution onverwijld langs elektronische weg, middels een bestelbevestiging per e-mail, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Skin Resolution is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Skin Resolution passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Skin Resolution daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
  • Skin Resolution kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Skin Resolution op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Skin Resolution gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
  • Skin Resolution zal bij het product of dienst aan de consument op toegankelijke wijze informatie vertrekken m.b.t. :
 • het bezoekadres van de vestiging van Skin Resolution waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Zie tevens artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden. 

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld;

6.2 Mondelinge toezeggingen m.b.t. aanbiedingen verbinden Skin Resolution en de consument slechts nadat Skin Resolution de mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd;
6.3. Aanbiedingen van Skin Resolution gelden niet automatisch ook voor een vervolg bestelling en/of nabestelling(en).
6.4. Skin Resolution kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7. Prijs

7.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen in Euro’s;
7.2
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw;
7.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Skin Resolution niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren;
7.4  Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen een prijsverhoging noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

8. Herroepingsrecht bij levering van producten

  • De consument heeft, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren;
  • De 14 dagen termijn (genoemd in artikel 6.1) vangt aan op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd bij de consument;
  • De consument moet voordat hij (een deel van) de goederen terug zendt, Skin Resolution binnen de termijn van 14 dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte stellen van de retourzending en de artikelen terugsturen. Het schriftelijk op de hoogte stellen van retourzending dient de consument te doen middels het modelformulier retourzendingen;
  • De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending (track and trace);
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Skin Resolution retourneren, conform de door Skin Resolution verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Skin Resolution verwijst naar artikel 9: ‘Uitsluiting van het herroepingsrecht.’;
  • Indien de klant na afloop van de in artikel 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan Skin Resolution heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

9. Kosten in geval van herroeping 

  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument;
  • Indien de consument reeds een bedrag betaald heeft, zal Skin Resolution dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden;
  • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

10. Uitsluiting van het herroepingsrecht:

Skin Resolution kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 • cosmetica producten welke geopend zijn;
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf);
 • producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Skin Resolution de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

11. Aansprakelijkheid

  • Skin Resolution is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik van een product te allen tijde de gebruiksaanwijzing(en) op de verpakking en/of raadpleeg onze website(s);
  • Skin Resolution is niet aansprakelijk voor het verlies van pakketten of het verkeerd bezorgen van bestellingen, wanneer de afnemer een verkeerd adres doorgeeft bij een bestelling. Zie tevens artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden.

 

12.  Garantie

  • De garantietermijn van Skin Resolution komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Skin Resolution is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten;
  • De garantie geldt niet indien;
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Skin Resolution, de fabrikant en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

13. Klachten

  • Skin Resolution beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
  • Klachten inzake de uitvoering van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, binnen zeven dagen na levering, schriftelijk aan Skin Resolution te worden medegedeeld;
  • Bij Skin Resolution ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Skin Resolution binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
  • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Skin Resolution. Mocht er gezamenlijk niet tot een oplossing gekomen worden dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen via het Europees ODR platform;
  • Een klacht schort de verplichtingen van Skin Resolution niet op, tenzij Skin Resolution schriftelijk anders aangeeft;
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Skin Resolution, zal Skin Resolution naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren;

14. Rechts- en forumkeuze

  • Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht

14.1 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Skin Resolution en de consument, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.